EN DE

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic

AKCE
Poptávka

Chcete investovat a nejste si jisti, zda zvažovaná investice bude mít Vámi požadovanou efektivnost a návratnost? Identifikovali jste skutečně všechna potenciální rizika spojená s plánovanou investicí? Eliminovali jste tato rizika v maximální možné míře? Chybí ve Vaší firmě metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic? Pomůžeme Vám nalézt odpovědi.
    
Žádná firma se neobejde bez investic. Je jich potřeba nejen při jeho založení, ale i v průběhu činnosti firmy, neboť firma, která chce obstát v konkurenci, se musí neustále rozvíjet. Každá firma tedy potřebuje pro provozování zvoleného předmětu podnikání dlouhodobý majetek. Investici chápeme jako pořizování aktiva, které přinese v budoucnu vlastníkovi určitý ekonomický prospěch, proto musí být tento prospěch vyčíslen a také musí být vytvořeny a zajištěny podmínky pro úspěšnou realizaci investice.

Investice jsou realizovány prostřednictvím investičních projektů, jejichž příprava a realizace vyžadují finanční zdroje. Ty jsou ovšem u každé firmy v určitém období omezeny. Investiční projekty musí projít důkladným hodnocením a pečlivým výběrem, aby nedošlo k promarnění vynaložených finančních prostředků. Rozhodování o investicích patří mezi nejdůležitější manažerská rozhodnutí, neboť jeho výsledky významným způsobem ovlivňují efektivnost hospodaření i budoucí prosperitu firmy.

Příprava investičních projektů a jejich realizace probíhá v jednotlivých, na sebe navazujících fázích. Ty představují jednotlivé kroky směřující k naplnění cíle investice, tedy k pořízení aktiva, které přinese v budoucnu vlastníkovi určitý ekonomický prospěch. Každá fáze musí být kvalitně zpracována, aby nedošlo k promarnění vynaložených finančních prostředků. Stěžejní dokumentací předinvestiční fáze je studie proveditelnosti, jejíž částí je ekonomické zhodnocení investice pomocí správně zvolených metod. Takto získané výsledky umožní učinit konečné rozhodnutí o přijmutí, či zamítnutí projektu. Jedná se o proces, který klade vysoké nároky na potřebné znalosti.

S každou investicí je spojené určité riziko, že dosažené výsledky se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Investiční riziko je jedním z druhů rizik vyplývající z podnikových činností a je způsobeno možnou nevhodnou alokací finančních prostředků do dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo finančního majetku. Investiční riziko si vyžaduje důkladnou pozornost. U každého investičního projektu je třeba vyhodnotit míru jeho rizika. Analýza a vyhodnocení rizika investice je též součástí studie proveditelnosti.

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2021

Ve středu 15.12.2021 je termín pro úhradu pololetní, resp. čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2021. 

Daň z nemovitých věcí

Dne 30.11.2021 (úterý) je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2021.  

Daň silniční - záloha za červenec až září 2021

Dodavka.pngV pátek 15.10.2021 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období červenec až září 2021.  

 

 

 

Členství a partnerství